Apr 6, 2009

Mehta Comics #20 – Monster | Nov 1985

After the Celebrity Comics run-down, which enthralled the Comicologists, we are back with our main theme of Comics Review. And what we have for this post is another yesteryear classic review for Tamil Comic fans, as we debut Mehta Comics (மேத்தா காமிக்ஸ்) in the Blogosphere. 

Mehta Comics LogoLong time fans will remember that Mehta Comics was started in 1984, the very same year, when the much famous Lion Comics and yesteryear Rani Comics started their venture in Tamil Comics Industry.  Eventhough, I won’t rate Mehta Comics, with more seasoned performers like Lion & Rani, the fact remains that they had their fair share of quality titles, which captivated Tamil Comic fans for a couple of years when it had its continuous publishing run, totalling up to 30 issues. (They had numerous re-runs, all with reprints of these line-up time in and again, but for obvious reason they don’t count towards the main lot.)

Indrajal Comics Tamil Logo Muthu Comics Logo Until 1984, there were only two recognised players in the Tamil Comics arena.  The first being the venture backed up by the Times of India Group, erstwhile Indrajal Comics, with their regional edition in Tamil language.  The second was none other than our very own and the ever-green Muthu Comics.  History of Indrajal Comics is well known in Blog-O-Sphere. Ref. Comix Planet

On the other hand, Muthu Comics was started by M Soundrapandian, and initially had Mullai Thangarasan as its Editor.  In 1984, S Vijayan, the elder son of Soundrapandian, joined his father, and started working on launching his own dream project, in form of Lion Comics.  Around the same time, Thangarasan left Muthu Comics, leaving Mr.Soundrapandian himself donning the Editors role for Muthu Comics.

1984's Mehta Comics #3 with John Havoc Whatever may be the reason for his departure, it was very clear that Mr.Thangarasan wanted to give a cut-throat competition to his former employers, by coming up with his own title before the impending launch of Vijayan’s Lion Comics.  He found an able ally in form of Ashok Mehta of Mehta Publications, in the same Southern Indian city of Sivakasi. Together they launched Mehta Comics in July 1984, with Mullai Thangarasan returning to don the Editor role.

John Havoc Unlike its competitors Muthu & Lion, Mehta & Thangarasan decided to base their titles on a titular character, in the form of John Havoc; an estranged pilot who lost his license, due to an accident, and wants to win it back at any cost. 

In the process, he is manipulated by the the British Intelligence Agency ‘Q Branch’, who promise to get his license back, in return for his help in their secret missions. 

The missions meant that he had to fight the crime lords in different parts of the world, but he did it with the sole aim of regaining his license.  Much of the stories of John Havoc always ends with him walking away in disgust from the Q Branch authorities, who would find some reason or the other at the end of the story to convey him that they couldn’t restore his pilot license. Havoc even though knowing that they are just buying their time to retain him in their service, would still continue to let himself be played as a pawn, hoping that he attains his goal someday in the future.

Top Secret Library with John Havoc (c) cgi.ebay.co.uk Top Secret Album 1 featuring John Havoc (c) amazon.com Havoc is another story arc from UK’s IPC Magazines Ltd, in their comics brand of Top Secret Picture Library.  Surprisingly, not much is known on the creator details for this wonderful story arc featuring John Havoc’s adventures.  The only references I could find on the web for the same were:.

1. British comics historian, Steve Holland’s Bear Alley comics post, and;

2. Fellow comics enthusiast Sunshines Weblog, from a fan’s account.

As much as like discussing John Havoc’s titles here at Comicology, it’s a long list, as other than Mehta Comics, he is said to have been featured in Muthu Comics as John Silver. I do have them in my collection, so can cross-reference it, once I get the reference to the original series, for a exclusive John Havoc post at Comicology.


But today’s post more importantly discusses about another Comic series, which was featured in limited issues in Mehta Comics, one of which was in in November 1985, priced at INR 2.  It was Mehta’s #20 Issue, by which they had changed their Comics title as Ashok Comics (they eventually changed to Mehta again). The first on the list, which is said to have covered the initial episodes of this series, is not in my collection, so I will add it later with this post, when I grab the same. (Thanks to Chezhi, for the reminder).

Mehta 20 Cover featuring MonsterThe Mehta #20 issue, was titled Iratha Bootham (இரத்த பூதம்), and it spoke about the life and troubles of a ill-fated living being, named Terry, who is cursed in this world to live with a defaced figure, and as a semi-minded powerhouse, much in the lines of the character made famous by Marvel’s Hulk persona.  The only difference being that while Hulk is an alter-ego, Terry was born with the god-cursed persona, to live a life of his own.

Kenny-Terry IntroThe disfigured and frightening physique, leads him to live a life away from the common men, lurking in the shadows and abandoned sites. But there was one person who loved him the most, his nephew and 12 year old Kenny. 

Kenny finds one day that Uncle Terry was kept locked up all his life, in the secluded place at their home.  He had just now killed Kenny’s father, who had been torturing him all along. But, despite these circumstances, Kenny understands that Terry has done them only in the act of defending himself, and also understands that he still is a small child at his mind and heart.  So, he decides to escape along with Terry, now his only living relation, to fly away from the crime scene.

Police start their Search for TerryThis Mehta Comics Monster issue starts with this scenario, where Kenny and his Uncle Terry flee from their home, in order to avoid a police patrol, who have come to know of the deaths caused by Terry, albeit unintentionally.

Terry's Intro SceneReaders get to witness the terrifying face of Terry, during this scene, and also there is a hint of his innocence, where he is shown to be unaware of the words "Dogs", even.  Highlighting the fact that the secluded life of his has made him unaware of any external lifestyle.

During their stay, through a newspaper, Kenny becomes aware of a Scotland based doctor who is said to have cured the over-tempered people from their violent ways. Kenny decides to make the journey to cure his beloved uncle.

Terry controlled by Kenny Terrys Incredible Power on Show Kenny and Terry escape the town by hiding in a load truck, and manage to get away from the following police patrol.

But, they are attacked by some goons, who try take advantage of them for a ransom, as their faces are now more known through a Police Vigilants on Run advertisement being continuously flashed on State Television Channels.

During their escapade, readers get to see the Incredible power of Terry, as at one stage he even manages to roll a police wagon over the mountain’s cliff, as they try to stop them from their search of a new life.

Kenny despite being wary of these violent activities of Terry, understands that he couldn’t do anything less, as the aggression was always started from the other end, and Terry just responds to shield them away from harms ways. He is determined to lead his Uncle to the Scotland based doctor, for a possible cure to his running rage.

Closing  ChapterPolice arrives at the SceneAll through these scenes we are able to witness the love shared between these unlikely duo, and Kenny somehow controls the anger and tempered Terry, at times.

In return Terry finds his lovable friend Kenny, as his only trusted ally, and silently follows on his quest to mend the ways of his beloved Uncle. 

This one shot title spanning 64 pages, finally ends with the police officials arriving at the scene, and wondering how many more casualties would this fearsome creature lay on their paths before they get him under long-hands of law.

Readers are left to wonder, what happens next, as the final scene closes.

Terry Coming Back ? Even though, in the end page Mehta Comics had promised that there will be more stories on escapade of Uncle Terry and Kenny.  They were never released, as far as my memory serves, and the abrupt ending of the story might have fused this title as a not so impressive one, for the first-time readers back then, which includes myself.

But recently I came to know about the original of this series, and after reading through it, I understood how good the whole storyline was which was shown in poor light by this venture of Mehta Comics. A clear lesson that, you shouldn’t zero in on the series, without having a dedicated mind to continue it for long. 

Eventhough, the translation was well within standards, an area for which Thangarasan was known for during his stint with Muthu Comics, the story was mishandled starting with the very title of the issue (Blood Demon, if translated in its entirety).

By which they had put a wrong image over the character of Uncle Terry, which was to have been shown with a proper limelight. The Coupled with the chasing scenes, and gore action, many would construe to think him as what the title suggested.

Well, one of the good thing out of the whole scenario, was that we were exposed to a wonderful series, the Original of which is now available for the aspiring readers. And it is certain to put our thinking's and presumptions to a back-burner, when we meet a physically deprived person next in our life.


The Original for this Mehta Comics title was a Weekly series called Monster which debuted in the British Horror Comics Monster LogoScream! in its first edition, released on March 24, 1984.  Much like the Thirteenth Floor series reviewed at Comicology, this was also a weekly series which ran for 15 episodes in Scream.  The story was abruptly ended, with the closure of Scream magazine on 30 June 1984, which was mainly due to a strike at the parent company IPC Media (International Publishing Company).

Scream was then merged with Eagle.  Later, Monster along with Thirteenth Floor became the only series from Scream, which began their weekly run in Eagle magazine.  Monster was continuously featured then on weekly episode which spanned more than a couple of years.

The 1st episode of the series was originally credited to Alan Moore (the man behind the recent “Supposed-to-be” blockbuster movie Watchmen, as it was adopted from his graphic novel by the same name), with an artist named Heintl.  But from the very second episode the credits page started featuring Rick Clark as the scripter.  Rick Clark is actually a pseudonym of John Wagner, who is more known to the comics world as the creator of Judge Dredd in 2000 AD Comic series.


John Wagner (c) comicvine.com John Wagner was born in Pennsylvania, United States in 1949, but he was moved to Scotland when his family shifted location.  He started his publishing career when he joined DC Thompson as a Sub-Editor in 1960’s, and met his eventual long time friend Pat Mills in there.  In 1971, they both left DC Thompson, and started doing freelance jobs in UK.  During this freelance period, they also worked on a a handful of projects for IPC Media.  Monster was one such series which Wagner went on to script during its entire run. 

During his tenure with IPC, he is often credited along with Mills for their successful Battle Picture Weekly’s launch. Tamil Comics fan will remember that many of the wartime stories featured in Rani Comics and Lion Comics, during those yearly years all came from this IPC magazine.  Ironically, Battle Picture was a direct competitor to Warlod Magazine, which was from the stable of Wagner & Mill’s former employer DC Thompson.

Judge DreddMills, who is often credited as the Godfather of British Comics, then gave Wagner a chance to script stories for his new  comics magazine 2000 AD started for IPC Media in 1977. Wagner went on to create Judge Dredd, his more popular creation till date, which also remains the titular character for the entire 2000 AD Comic series.

In 1980s, Wagner was one of the members who were famously touted as the British Invasion of American Comics, which was often dated to Alan Moore’s work on Swamp Thing & Watchmen.  The so called Invasion, saw a number of writers from the 2000 AD Series, working for the US comics giant DC, and later with Marvel.

In 1997, Wagner wrote his first graphic novel, A History of Violence, which many critics consider as a good work even though it was a commercial failure.  I recently acquired this title, and found it impressive enough for an exclusive review at Comicology, very shortly.

Wagner till date remains a prolific writer for 2000 AD Series, still working on majority of Judge Dredd series every year.  He is said to be interested in retiring sooner, if we finds a suitable replacement to pen Dredd’s future series.


There is not much known about the Artists for the Monster series, which was Heintl for the 1st episode, but later was handled by Redonodo for its entire run.  In all possibilities this could have been the pseudonyms of artists, much like how different creators worked during the Scream and Eagles Horror series run, to give their pseudonyms an Imaginary feeling.

There was a significant difference between the artworks of Heintl and Redondo, as the later’s work brought the seriousness of the comic series in display.  Have a look yourself and take the judgement. (Pics Courtesy: BackfromDepths)

Monster v1 01-1 Monster v1 01-2 Monster v1 02-1 Monster v1 02-2

Overall it’s an issue, which certainly deserves its place in your collection, if you are a Tamil Comics fan, with a different taste.  Looking at the relative recent past this issue was released, I hope everyone do have this already in your cherished possession.  The English Originals can be found on BackfromDepths weblog.  So enjoy reading, while the content lasts over there, and get to know of another golden series from the Golden age of British Comics Genre.


Quasimodo (c) unrealitymag.com Origins of Uncle Terry: Staying on with the Uncle Terry or the Monster character, I was under the impression that the more famous Frankenstein character might have been the inspiration of this characterization too. But fellow Comicologist ShankarV shared an interesting fact that he shared much in common with the Quasimodo, a hunch-back character from the French novel Notre-Dame de Paris. After reading through the archives, it looks this character was the real inspiration for this comic series itself. Have a look at the image from a Movie, which was made on the Novel, and judge yourself.

But that doesn’t hide the fact that Quasimodo itself could have been inspired by the Frankenstein character. As the novel featuring Frankenstein was released in 1818, while Quasimodo made his appearance in Notre-Dame novel in 1830.

Thanks to Shankar, and his wide knowledge on every media. Without whom I wouldn’t have even known about the existence of this classic work.

And that brings us to the close of to our first ever Mehta Comics review at Comicology.  Hopefully, you would have found it useful and fun reading, just like I felt while working on it.  If so, then why not leave your comments to let others know, for which you could use the Comment section below.

Wish you all a Happy Week ahead.  Have Fun & nJoY, while I will be back with another post shortly (to go with April Fool’s Day concept, which should have taken place in this post, but needed a little more preparation). Adios Amigos !

58 ComiComments:

காமிக் ப்ளாகில் நீங்க மூன்றாவது நண்பர் (விஸ்வா, புலா சுலாகி). வாழ்த்துகள்! ரஃபீக்! :) :)

பதிவுகள் தமிழ்ல இல்லாதது, படிக்கும் ஆர்வத்தை பாதியாக்கிடுது நண்பரே. :(

இருந்தாலும் சமயம் கிடைக்கும்போது படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன். :) மறந்துபோன சின்ன வயசு நினைவுகளை, மீட்டெடுக்கும் முயற்சியாக! :)

கலக்குங்க!

@ பாலா: நான் இரண்டு ஆண்டுகளாக காமிக்ஸ் பதிவிட்டு கொண்டிருக்கிறேன். ஆனால் உங்கள் அறிமுகம் சமீபத்தில் தான் கிடைத்தது. தமிழில் கதைக்க வேண்டும் என்று எனக்கும் ஆவல் தான், ஆனால் இந்த வலையேட்டை அன்னிய மொழி நண்பர்களும் படித்து இன்புற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஆரம்பிக்கபட்டதால், அதை தொடர வேண்டி இருக்கிறது. அவ்வழியில் தானே தமிழில் வெளியான இந்த அரிய காமிக்ஸ்களை அவர்களுக்கும் தெரியபடுத்த முகாந்திரம் கிடைக்கும்.

ஆனாலும் நீங்கள் கூறியது போல தமிழில் கதைப்பதில் ஒரு தனி சுகம், அதன் விளைப்பாடே, ராணி காமிக்ஸ்குக்காக ஒரு பிரத்யேக வலைப்பூவை சில மாதங்களாக தொடருகிறேன். அதன் சுட்டி இதோ... http://ranicomics.blogspot.com/

நேரம் கிடைக்கும்போது, உங்கள் சவுகரியத்திற்கு ஏற்ப இப்பதிவிலும், ராணி வலையகத்திலும் உங்கள் கருத்துகளை பதிந்தால் போதும்.

முதன்மை வருகைக்கும், கருத்துகளுக்கும் நன்றி.

நன்றி ரஃபீக்! நிச்சயம் படிக்கிறேன். அந்த தளத்தின் கலர்/லேஅவுட் நல்லா இருக்கு. கருப்பு பேக்ரவுண்டில் படிப்பது, கண்ணுக்கு வலியில்லையா? :(

பாலா நீங்கள் கூறவது மிகவும் சரி. படங்களை சிறப்பான முறையில் வெளிபடுத்த இந்த கருப்பு பிண்ணணியை உபயோக படுத்தினேன். கண்களுக்கு சற்று சிரமமாயினும், சிலர் விரும்புவதும், சிலர் நிராகரிப்பதும், என்று ஒரு கலவை கருத்தையே உண்டு பண்ணுகிறது.

வேறு கலர்களின் சேர்க்கை பார்த்து உருவாக்கபட்ட ராணி காமிக்ஸ் வலைப்பூ தங்களுக்கு பிடித்து இருந்ததில் மகிழ்ச்சி. சீக்கிரத்தில் ஒரு நல்ல பிண்ணணி நிறத்தை காமிக்கியலிலும் முயற்சிக்கிறேன். :) உங்கள் மேன்மையான கருத்துக்கு நன்றி.

நன்றி.. ரஃபீக். அதே மாதிரி.. இந்த படங்களை பெரிது படுத்தி பார்க்க,

http://unchal.blogspot.com/2009/03/popup-image-loading-method.html

இந்த பதிவில் ஒரு அருமையான முறையை சொல்லியிருக்காங்க. என்னோட ரெண்டு ப்ளாகிலும் இந்த முறையைதான் உபயோகிக்கிறேன்.

நிறைய படங்களை நீங்களும்/விஸ்வாவும்/புலா சுலாகியும் போடுவதால், இந்த முறை ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.

அவங்க கிட்ட இன்னும் ஸஜச்ட் பண்ணலை. நீங்கதான் ஃபர்ட்ஸ்ட்! :)

ரஃபிக்,

இந்த மேத்தா காமிக்ஸ் இதழ் பற்றி நான் அறிந்திட உங்கள் பதிவு உதவி செய்தது அதற்கு என் நன்றிகள்.

டெரியை பார்க்கும் போது Hunch back of Notre dame ல் வரும் பாத்திரம் ஒன்று நினைவிற்கு வருகிறது.

அலன் மூர் இக்கதையில் தொடர்ந்து செயற்பட்டு இருந்தால் அதன் பாதிப்புகள் என்னவாக இருக்கும் என்பதனை கற்பனை பண்ணி பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை.

ரெடெண்டோவின் சித்திரங்கள் கதைக்கு கூடிய திகிலை ஏற்படுத்துவதாக தெரிகிறது. கதையின் ஓட்டத்தில் திகில் சம்பவங்கள் பின்னால் சேர்க்கப் பட்டிருக்கலாம்[நான் கதையைப் படிக்கவில்லை] எனவே கருதுகிறேன்.

வாட்ச்மென் ஹிட் ஆகி விட்டதா, நம்ப முடியவில்லை ரஃபிக், இங்கு ஹிட் ஸ்லம் டாக் மில்லினர். 12 வாரங்களாக தொடர்ந்து ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

ஹிஸ்டரி ஆஃப் வயலன்ஸ் பதிவை உங்களிடமிருந்து விரைவில் எதிர் பார்க்கின்றேன். முட்டாள்கள் தினம் பற்றிய பதிவு, தமிழ் காமிக்ஸ்கள் சம்பந்தமானதா.

அருமையான பதிவு, மேலும் உற்சாகத்துடன் தொடருங்கள்.

//the man behind the recent blockbuster movie Watchmen//

படம் இரண்டாம் வாரத்திலேயே 5-ஆம் இடத்துக்கு போய், மூன்றாம் வாரம் 8-ஆம் இடத்தில். இந்த வாரம் 12-ஆம் இடத்தில் கூட இல்லை.

ஹைப்’பில் கிடைத்த மரியாதை மட்டுமே இருக்கு. படம் ஃப்ளாப்...(வசூல் ரீதியாக போட்ட பணத்தை எடுத்து விட்டது).

@ பாலா:, முதல் முதலில் வருகை தந்த உடனே, பர பர பிண்ணூட்டங்கள் இட்டு என்னை பரவச படுத்தி விட்டீர்கள். கூடவே ஒரு அருமையான, அதுவும் முதலில் எனக்கு என்ற பெருமையுடன், பட பெட்டி பெரிது உத்தியை அறிமுக படுத்தி உள்ளீர்கள். நன்றி.

நீங்கள் குடுத்த சுட்டியின் வெளியிடப்பட்டுள் விஷயம் மிக அருமையான ஒரு முயற்சி. படங்களை வின்டோக்களிள் மட்டும் பார்த்து கொண்டு இருந்த கண்களுக்கு அஜாக்ஸ் முறையில் நவீன படுத்தி உள்ளார்கள். ஆனால், அதை முயற்சி செய்து பார்த்த போது, பிரதிபலன் எதிர்பாத்த மாதிரி இல்லை. என் வலைப்பக்கம் ஏற்கனவே மிக மெதுவாக லோட் ஆகிறது (அதிகமான ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் விட்ஜெட்கள் காரணம்) என்று எனக்கு எண்ணம். இப்போது கூடவே 1300 வரிகள் கொண்ட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், அதை மேலும் கடின படுத்தி விட்டது. உங்கள் வலைப்பூவில் இது ஜம்மென்று உக்காந்து கொண்டு இருப்பது பார்க்கையில் பொறாமை பட மட்டும் தான் முடிகிறது.

உங்கள் வலைப்பூ டிசைனை பற்றி சில கேள்விகள் மனதில் உண்டு. அதை இங்கு தெரிவிப்பதோடு, மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்கிறேன். உங்கள் முகவரியை எனக்கு தயவு கூர்ந்து இங்கு அனுப்பி வையுங்கள்: rafiq AT comicology DOT in

@ ஷங்கர்: உங்கள் கருத்தை முதலில் எதிர்பார்த்து இருந்தேன், பாலா உங்களை முந்தி கொண்டார். நேர வித்தியாசம் காரணம் :)

மேத்தா காமிக்ஸ் சிறு வயதில் நான் ஆர்வமாக படித்த ஒரு புத்தகம். ஏனோ, என் மாமா பசங்க முத்து லயனை விட இதை தவறாமல் வாங்கி படித்து வந்தார்கள். அவர்கள் மூலம் படங்களோடு அதில் பயனிக்க ஒரு வாய்ப்பு கிட்டியது. ஜேசன்,ஜான், போன்ற கதைகள் இன்றும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் வகையில் அமைந்து இருந்தது அதன் சக்சஸ் காரணம். என் பதிவின் மூலம் உங்களுக்கு அதை அறிமுக படுத்தியதில் எனக்கு பெருமையே.

நேரம் கிடைக்கும் போது ஆன்லைனில் உள்ள மான்ஸ்டர் கதையை தவறாமல் பாருங்கள். ஸ்கிரீம் காமிக்ஸ் கதைக்கே உண்டான கிலியூட்டும் சம்பவங்கள் ஏராளம். குறிப்பாக அந்த மர்ம பங்களாவில் பிணங்கள் வெளி வரும் காட்சி மனதை விட்டு அகலா தருணம்.

ஆலன் மூர் ஒரு வேளை இந்த கதையை உச்சிக்கு கொண்டு சென்றிருந்திருக்கலாம், ஆனால் ஜட்ஜ் ட்ரெட் காரணகர்த்தா, கதையை தொய்வில்லாமல் இத்தனை வாரங்கள் கொண்டு போய் இருப்பது அவறின் சாமர்த்தியத்தின் சான்றாக தானே கொள்ள முடியும்.

நீங்கள் கூறிய பின்புதான், ப்ரான்ஸின் நொடர் டேமே கதாபாத்திரத்தை அறிந்து கொண்டேன். உங்கள் மூலம் எனக்கு அறிமுகமான இன்னொரு கிளாசிக் நாவல் என்பதில் ஐயமில்லை. கொஞ்சம் அதை பற்றி படித்து விட்டு உங்கள் அனுமதியுடன், பதிவில் அதை சேர்ப்பித்து கொள்கிறேன்.


இந்தியாவில் பொதுவாக அமெரிக்க ப்ளாக்பஸ்டர் படங்கள், 2,3 வாரம் ஓடினாலே வெற்றி என்றே கருதப்படும். மல்டிப்ளெக்ஸ் மற்றும் இளவயதினரின் கூட்டமே காரணம். அதை வைத்தே ப்ளாக்பஸ்டர் என்று கூறினேன். ஆனால் பாலா கூற்று படி அது தவறு போலிருக்கிறது.

ஹிஸ்டரி வயலன்ஸ் நாவலை படித்துள்ளீர்களா... அருமையான கதை களம். விரைவில் வெளியிடுகிறேன். முட்டாள்கள் தின பதிவு தமிழ் காமிக்ஸ் பற்றியே தான் :)

@ பாலா: ஹாலிவுட் பாலா என்ற பெயர் காரணிக்கு முற்றிலும் பொருத்தமானவர் தான் தாங்கள். வாட்ச்மேன் படம் என்னையும் பெரிய அளவில் ரசிக்க செய்யவில்லை. இருந்தாலும் 120 மில்லியன் பட்ஜெட்டில் எடுக்க பட்ட படம் மார்ச் மாத இருதி வரை 170 மில்லியன் டாலர்கள் சம்பாதித்து கொடுத்து இருப்பதாக விக்கியில் படித்த பின்னரே, ப்ளாக்பஸ்டர் என்று கூறினேன்.

ஆனால் உங்கள் கருத்தின் பின் அது இப்போது டாப் டென் வரிசையில் இல்லாமல் இருப்பதே, படத்தை அந்த தகுதிக்கு கீழ் இறக்கம் செய்யபட்டிருப்பது தெரிகிறது. உடனே பதிவில் அதை மறக்காமல் மாற்றி விடுகிறேன்.

நண்பர் ரபீக்,

மேத்தா காமிக்ஸ் மீது எனக்கு மிகுந்த ஈர்ப்பு உண்டு. ஒரே சைஸ், பக்கங்கள், தெளிவான படங்கள். லே அவுட் மிகச் சிறந்த முறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட காமிக்ஸ் ஆகும்.

இரத்த பூதம் கதையும் படங்களும் நன்றாக இருக்கம். ஆனால் என்னுடைய பேவரைட் எனிட் ப்ளைடன் கதையில் வரும் பேமஸ் பைவ் போல ஒரு சிறிய பசங்களின் துப்பறியும் க்ளப் ஒன்று இருக்கும். நள்ளிரவு பிசாசு மற்றும் புதிர் மாளிகை போன்ற மிகச் சிறப்பாக இருக்கும்.

அது குறித்தும் பதிவு இடுங்கள். வாட்ச் மேன் திரைப்படத்தை காமிக்ஸ் இரசிகர்கள் எல்லோரும் பார்த்து விட்டு கண்ணீர் விடுகிறார்களே, ஏன்? மனதை உருக்கும் காட்சிகள் நிறைய இருக்கின்றனவா?

//அது குறித்தும் பதிவு இடுங்கள். வாட்ச் மேன் திரைப்படத்தை காமிக்ஸ் இரசிகர்கள் எல்லோரும் பார்த்து விட்டு கண்ணீர் விடுகிறார்களே, ஏன்? மனதை உருக்கும் காட்சிகள் நிறைய இருக்கின்றனவா?//

அதையேன் கேக்கறீங்க.. எனக்கு திரும்ப அழுகையா வருது! :( :( :(

========

@ரஃபீக்: உங்க வார்த்தைகளுக்கு மிக்க நன்றி! :)

எத்தனை விஜய் படம் பாத்திருக்கேன்.இந்தப் படம் பாத்திட்டால் அழுதிடுவோமா, இதெல்லாம் ஜூஜூபி. ஆமா.

ஏம்பா பேராண்டிகளா, வாட்ச்மேன்ல அந்தக் பொம்பள புள்ள அற்புதமா நடிச்சிருக்கே, அதுக்காகவே படத்த பல தடவ பாத்திருக்கேன். குட் ஃப்ர்பார்மன்ஸ். ஒ யா.

@ நண்பர் ஜோஷ்: மேத்தா காமிக்ஸுக்கு ஒரு பெரிய ரசிகர் பட்டாளமே பரவலாக இருப்பது தெரிகிறது. பக்கத்திறுக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று படங்களுக்கு மிகாமல் வெளிவந்த காமிக்ஸ்களையே அவர்கள் நல்ல ஒரு சைஸில் லேஅவுட் செய்து வெளியிட்டது, சித்திரங்களை மிகவும் ரசிக்க ஏதுவாக இருந்து இருக்கும். அவர்கள் மீது இருந்த ஒரே குறை, அட்டை படங்களை பிற்காலத்தில் சேமித்து வைக்கும் படி உருவாக்காமல் போனதே. இந்த பதிவிற்காக ஸ்கேன் செய்ய முனைந்த போதே அவை உடைந்து போனது நெஞ்சை மிகவும் பாராமாக்கியது. அக்கால லயன் முத்து புத்தகங்களும் இதே கதிதான். ராணி காமிக்ஸ் இன்றும் கெடாமல் இருப்பது அவர்களின் நெடுநோக்கிய பார்வைக்கு சான்று. புத்தகங்களின் அட்டையை நேரம் கிடைக்கும் போது லேமினேட் செய்ய உத்தேசித்துள்ளேன். உங்கள் அன்பர் கலீல் இப்புத்தகங்களை எப்படி காக்கிறார் என்று கேட்டு சொள்ளுங்களேன்.

நீங்கள் ரசித்த புத்தகங்கள் எனக்கும் பிடித்தவையே. ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அவைகளை விமர்சித்தால் போயிற்று. :)

வாட்ச்மேன் குறித்து உங்கள் கேள்விக்கு பாலா பதிலே போதும் என்று நினைக்கிறேன். கண்ணீர் கதை அது.

@ தாத்தா: படத்தை முழுவதும் பார்க்க முடியாவிட்டாலும், அந்த காட்சிகளை நீங்கள் ரசித்து இருப்பீர்கள் என்று நம்பினேன். இந்தியாவில் அவை சென்ஸார் செய்ய பட்டதா என்று தெரியவில்லை. தியேட்டரில் பார்க்க வில்லை என்பதால் நான் அறியேன். உங்களுக்கு துனையாக வாட்ச்மேன் ரசிகர் நம்.1 ஆல்ரெடி கோதாவில் குதித்து விட்டார்.

வயக்கரா தாத்தா, பெண்கள் ஆடை களைந்தால் அற்புதம். நான் நிர்வாணமாக நின்றால் அசிங்கமா. உங்களை அக்கு வேறு ஆணி வேறாக்கி விடுகிறேன். புதன் கிரகத்தில் இன்று விடுமுறை இல்லை என்பதால் தப்பித்தீர்கள்.

யாருப்பா அது இளய தளபதியா கேவலமா பேசுறது? சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மாருதி கார்.. சீ அம்பேஸ்டர் எங்க தளபதி.... வீட்டு வாட்ச்மேனை அவரோடு ஒப்பிடலாமா.... நாளையே சங்கத்தின் சார்பாக ஒரு அப்பாவி டீ குடிக்க போக்கிறார்.... பின்ன மண்ணெனய் விக்கிற விலையில் தீயா குளிக்க முடியும்,,,

பேராண்டி மன்ஹெட்டன், உனக்குப் பதிலா ஒர் பொம்பள டாக்டர படத்தில போட்டிருந்தா, படம் வெற்றி மட்டுமல்ல, தியேட்டர விட்டு உன்ன மாதிரி ஓடியிருக்காது. நான் பூங்காவனத்த பாக்கப் போறதால நீ தப்பிச்ச பேராண்டி.

எங்கள் அண்ணன் ரித்திஷ் வாட்ச்மேன் காவியத்தினை தமிழில் எடுக்கிறார். அனைத்து முகமூடி நாயகர்களின் வேடத்திலும் அவரே வருகிறார்.இண்டர் நேஷனலா திங் பண்ணுங்கப்பா. இளைய தலைவலி என்று லோக்கல்லேயே நின்னுடாதீங்க.

படத்தில் வரும் டயலாக்குகளில் ஒன்று.

-ஏய்ய்ய்ய்ய்ய்ய் நீ வோச் மேன்,ஆனா நான் வாச் மேன்.-

திரையைக் கிழிக்கும் விசில் சத்தங்கள் உத்தர வாதம். டிக்கட்டுகளை முன்பதிவு செய்யுங்கள்.

என் மேல் அன்பு கொண்ட இள நெஞ்சங்களே... அந்த பிராஜக்ட் என்னுடைய ஒரிஜினல் படம்... என் தந்தை அமெரிக்கா சென்றிருந்த போது, ஒரு மூர் என்ற பெயர் கொண்ட மனிதரிடம் கதைத்த போது வெளியிட்ட கதைகளை அவர் கையகபடுத்தி முதலில் வெளியிட்டு விட்டார். அவர் தலை முடியை பார்த்து அவரை வெறும் பிச்சைக்காரர் என்று என் தந்தை ஏமாந்தது அவர் தப்பு.

இருந்தாலும் இப்படம் சற்று பொருத்தே வரும். நான் இப்போது பிரதம மந்திரி என்ற சின்ன பதவிக்காக போட்டி போட எண்ணி உள்ளேன். அதனால், உங்கள் ஆதரவை ஓட்டு பெட்டியில்லே காட்டுங்கள். மீண்டும் வருவேன்.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவலக ஜே கே ரித்திஷ் ப்ளாக்கரிற்கு,

உண்மை, இங்கிலாந்தின் நார்த்தாம்ப்டன் தெருக்களில் உலவிய போது அங்கு அமெரிக்க பிரயாணத்திற்கு வந்திருந்த உங்கள் தந்தையை நான் சந்தித்ததும், நான் ஒரு பீர் குடித்துக் கொண்டே உங்கள் தந்தையிடம் உரையாடியதையும். உங்கள் தந்தை சொன்ன கதையை நான் சிதைத்து வாட்ச்மென் ஆக வெளியிட்டதும் என் மனதைக் கொல்கிறது.

இன்று உங்கள் மூலம் உண்மைகள் வெளிவந்து விட்டன. நான் இனி நிம்மதியாக பீர் குடிக்கலாம். வருங்கால இங்கிலாந்து இளவரசர் ரித்திஷ். வாழ்க, வாழ்க.

சர்வதேச நாயகன் ரித்திஷ் அவர்களே, அப் படத்தினை இயக்கும் வாய்ப்பை எனக்கு வழங்குவீர்களா.

சின்டர் என்ற பேருக்கெல்லாம் படம் குடுக்க முடியாதுப்பா... ஏற்கனவே ஸ்டீவன் ஸ்டீல்பர்கர், டேனி புகையிலை, ஜேம்ஸ் கேமரா என்று பெயர் தெரியாத அன்பர்கள் தொல்லை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இதில் நீ வேறா.....

பி.கு. இன்னுமா நம்மள நம்பிகிட்டிருக்காங்க...அவ்வ்வ்வ்வ்வ்வவ்வ்வவ்வ்

என் பெயரை நான் விஜய டி ராஜேந்தர் என மாற்றிக் கொண்டால் ஆவது அந்த வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கமாட்டீர்களா.

metha comics nan padithathillai. blog lam parkumbothu miss pannitome nu varuthama iruku :( watchmen pondra padam lam antha ooru ramanarayanan amman padam edutha madri irukumpaa, namma tiger, tex willer, irumbu kai mayavi, spider, luckyluke intha madri characters vechu hollywoodla padam pannina superhit aagum(animationla pannina innum nalla irukum)

டைகர் நண்பரே, மேத்தா காமிக்ஸ வெளிவந்தது சில வருடங்களே என்பதால், பெரும்பாலான ரசிகர்கள் அவற்றை படித்திருக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அதிக சிரத்தை எடுத்து வெளியிட்டிருக்கலாம்.

படங்கள் பற்றிய உங்கள் கூற்று மிக்க சரி. ஆனால் ஏற்கனவே இரும்ம்புக்கை, ஸ்பைடர், ஆர்ச்சி போன்ற கதாபாத்திரங்களை, அவர்கள் ஆல்பியன் என்ற தொடரில் சிதைத்த பிறகு, படங்கள் எடுக்காமல் இருப்பதே மேல். இல்லை என்றால் நம் காலத்தில் அழியாத கதாநாயகர்கள் அடியாட்கள் போல உலவ விட அதிக வாய்ப்புள்ளது.

தமிழிங்கிலிஷில் அடிக்காமல், உங்கள் பதிவுகள் போல தமிழிலிலேயே கதைக்கலாமே? இப்போது, உங்கள் வலைப்பக்கத்தையும் ப்ளாக்ரோலில் சேர்த்து விட்டேன்.

Dear Rafiq,

i cannot read a single comment, as i dont know the language...but i am posting my comment...Great 21000!

keep it up...

now task no 3, I am becomming ur follower....

Sameer: Thanks Buddy. Good to have you back from the famed Skull Cave Treasures.

Please do not mind those comments from fellow Comicologists and friends. They have a close likening to talk in the local language, which I don't want them to refrain from, as the purpose of the blog is to share what they feel on Comics, more importantly to have the conversation going. The language they choose is only a passe.

You can always record your comment about the Comic post in general, which I will vouch to keep in English, as long as it serves as our Global Foreign Language. Including my response to you in the comments.

Thanks for becoming a Follower too. Looking forward to see your comments on the other posts and future posts on Comicology.

Happy Reading Friends !!!

நண்பர் ரஃபிக் ராஜா,

மேத்தா காமிக்ஸ் ஒரு அற்புதமான படைப்பு என்பதில் யாருக்கும் மறுப்பு இருக்காது. நல்ல பதிவு. இந்த தொடரை நான் ஏற்கனவே இறக்கம் செய்து விட்டேன்.

அடுத்த பதிவை எதிர் பார்க்க தூண்டி விட்டீர்கள். ஏப்ரல் ஒன்று ஸ்பெஷல் பதிவு எப்போது?

ஒவ்வொரு முறையும் உங்கள் வலை தளத்தில் ஏதாவது ஒரு புதுமை நடப்பதால் ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்க தூண்டுகிறீர்கள். தொடருங்கள்.


உங்கள் பதிவில் எழுத்துக்கள் சற்று பெரிது படுத்தலாமே நண்பரே?

மேலும் கருப்பு பேக்கிரவுன்ன்டில் வெள்ளை எழுத்துக்களை உபயோகப் படுத்தினால் என்னை போல கண்ணாடி போடுபவர்களுக்கு நன்றாக இருக்கும். இப்போது நீங்கள் ஸ்டீல் கிரே எழுத்துக்களை இபயோகப் படுத்துகிறீர்கள்.

இப்போதுதான் உங்கள் பின்னுட்டத்தை கனவுகளின் காதலனின் பதிவில் படித்தேன். வேதாளர் பற்றிய தொலைக் காட்சி தொடரை பற்றியும் ஆரம்ப கால வேதாளர் தொடரையும் பற்றி ஒரு பதிவு இட்டுள்ளேன்.

எனினும், அந்த பதிவுகள் தமிழ், இந்திய வேதாளர் பற்றியும், எனக்கு தெரிந்த கதைகளை பற்றியும் மட்டுமே எழுதி உள்ளேன்.

உங்கள் பதிவை ஆவலுடன் எதிர் பார்க்கிறேன்.

ரஃபிக் ராஜா அவர்களே,

இன்றுதான் கமெண்ட் இட முடிந்தது. மன்னிக்கவும்.

என்னுடைய கருத்தில் இதுதான் நீங்கள் இட்ட பதிவிலேயே டாப்.

எல்லா விவரங்களும் ஒரு சேர பார்ப்பதில் ஒரு தனி ஆனந்தம் தானே?

கதையை சிறு வயதில் படிக்கும்போது என்ன காரணமோ எனக்கு பிடிக்க வில்லை. அப்போதிலிருந்தே இது போன்ற தொடர்களில் ஈர்ப்பு இல்லை என்பதால் இருக்கலாம்.

கலக்குங்கள்.
புலா சுலாகி,
கவலைக்கேது நேரம், குறுகிய வாழ்வில்.

com on guys post in english, so non tamil guys can know wat the discussion is about too, i think there r visitors frm all over the world, if they find only tamil post theyll jus start skipping visitng this blog jus my opioion

@ நண்பர் ககொ: இன்னொரு மேத்தா காமிக்ஸ் அன்பரை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. மான்ஸ்டர் தொடரின் மூலக் கதையை படித்ததில் இருந்து, தமிழில் அதை நமக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்த மேத்தா காமிக்ஸினரை பற்றி பதிய நிரம்ப நாள் எண்ணி இருந்ததன் விளைவே இந்த முயற்சி. நீங்கள் ரசித்ததில் சந்தோஷம்.

உங்கள் கருத்தின் படி, வெள்ளை எழுத்துகளுக்கு மாற்றியாயிற்று. இந்நாள் வரை அது க்ரே நிறத்தில் இருந்ததனை நான் உணரவே இல்லை என்பதை உங்கள் கருத்தை பார்த்தே புரிந்து கொண்டேன். நன்றி உங்களுக்கு. வலைப்பூவின் வடிவமைப்பிற்கு செலவிடும் நேரங்களை உங்களை போன்ற நண்பர்கள் நினைவுகூற்வது நினைத்து மிக்க பெருமை கொள்கிறேன்.

ஏப்ரல் 1 பதிவை வழக்கமான நம் சோம்பலினால் குறித்த தேதியில் இட முடியவில்லை. அதனால் என்ன ஏப்ரல் முடிவுக்குள் இட்டு விடுகிறேன், பதிவிடும் நோக்கம் தானே முக்கியம். வேதாளர் பதிவு நிறைய வேலை வாங்கி விட்டது, சீக்கிரத்தில் அந்த தொடர் பதிவை ஆரம்பித்த ஆயத்தனம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். உங்கள் பதிவை பற்றி தெரிவித்தற்கு நன்றி. சற்று நாட்களிள்ல முழுக்க படித்து விட்டு கருத்தை அங்கு இடுகிறேன்.

நிரம்ப நாள் கழித்து உங்கள் கருத்துகளை காமிக்கியலில் பார்க்கிறேன். தொடர்ந்து புதிய பதிவுகளிலும் பார்க்கவே ஆவல்.

@ சுலாகி: எங்கு உங்கள் கருத்துகளை இப்போது காண்பதில்லையே என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன். மீண்டும் தோன்றியதற்கு நன்றிகள்.

இந்த வலைப்பூவை தொடங்கியதில் இருந்து தமிழ், ஆங்கில புத்தகங்களுக்கு சரி சமமாக பதிவிட எண்ணம் வகுத்து இருந்தேன். ஆனால் போக போக தமிழ் காமிக்ஸ்களின் வரவு குறைந்து, ஆங்கில புத்தகங்கள் பரவலாக கிடைக்க ஆரம்பித்து விட்டதால், நான் ஏதோ ஆங்கில பதிவர் தான் என்று முத்திரை குத்த ஆரம்பித்ததை உடைக்கவே எனது சின்ன சேகரிப்பில் இருக்கும் இந்த புத்தகங்களை பற்றிய விமரிசனங்கள். அவை உங்களுக்கு பிடித்ததில் சந்தோஷமே.

மான்ஸ்டர் தொடரை மேத்தா காமிக்ஸினர் சீராக இட்டு இருந்தால் நம் எல்லாருக்கும் அது மிக பிடித்து இருக்கும் என்பதினை சமீபத்தில் மூல கதையினை படித்த போது தான் உணர்ந்தேன். மொத்தம 30 புத்தகங்களே வெளியிட்டு கடை மூடி கொண்ட அவர்களிடம் அதை எதிர்பார்த்தது நிராசையே. ரசனையை பல கதை கருக்களிலும், தெரிந்த மொழிகளிலும் வளர்த்து கொள்வதின் மூலம் மட்டுமே காமிக்ஸ் மீது கொண்ட காதலை நம்மால் மேலும் வளர்க்க முடியும். அதற்கு நீங்களும் என் ஆங்கில, தமிழ் காமிக்ஸ் பதிவின் மூலம் முயற்சித்தால் மிக பெருமிதம் கொள்வேன்.

@ LIJU: Welcome back my friend.

I agree with your point that this blog, and now technically a website, invites international audience, and the visiting people would be interested to know what are the discussions going on all about. But before they think so, how many of them actually decide to take part in these conversations.

From the stats, I can vouch that Not even 1% of the total Visitors, even prefer to leave a note. This seems to be a global phenomena, witnessed in every blog on the internet. What's the point in talking and posting about our favorite subject, when no one discusses that in the comments?

In that context, if someone does indeed prefer to leave a comment, and wants to have it in a language which he feels more comfortable to communicate with, I don't see any reasons why I should ask them to refrain so.

For the simple reason, that at least it gets a dialogue going, and the discussions to open up.

English will be the official language for all posts on Comicology, as long as it stays our global foreign language. So you can rest assured that, I will keep updating the context of the post with the discussions going on over in the comment section. This way I try to make a balance out of the discussions in local language and the keep the topics of discussion updated in the main post in the language which wider audience desire to read on.

And also your comments, will be answered in the same language, which you can count me on. Believe me, you won't miss out any of the discussions, if you just read the post alone, which gets updated constantly with the happenings. For the comments, there are still some visitors who do leave them in English, which you can always read through, and my responses to them also in English. Just like my current one to you.

Your present is what matters, not the language. Hoping that you can skip past the other comments by fellow visitors, who decided to converse in their preferred language, and will log your comments whenever possible at Comicology. :)

I am counting on you. Happy Reading !!

உங்கள் தளத்தை துவக்கும்போதே வேதாளர் வந்து அசத்துகிறார். சூப்பர்.

அந்த வேதாளர் பதிவு நீங்கள் நேற்று பதிவிடுவீர்கள் என்று எண்ணி காத்து இருந்தேன் (கனவுகளின் காதலன் பின்னுட்டதில்).

நண்பர் லிஜு அவர்களுக்கு நீங்கள் கூறியது சரியான பதில்.

அதே சமயம் சில பல இந்திரஜால் வலை தளங்களில் உள்ள ஹிந்தி கமெண்ட் பற்றி கூறாமல் விட்டது நல்லது.

//From the stats, I can vouch that Not even 1% of the total Visitors, even prefer to leave a நோட்// இனி உங்களின் ஒவ்வொரு பதிவிலும் என்னை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.

நீங்கள் இவ்வளவு நேரமமும், பணமும் செலவு செய்து பதிவிடும்போது ஒரு கமெண்ட் இடுவதில் என்ன தவறு?

ரஃபிக் ராஜா அவர்களே,,
நான் சிறு வயதில் படித்த மேத்தா காமிக்ஸ் எதுவும் நினைவில் இல்லை . உங்கள் பதிவை கண்டவுடன் மேத்தா காமிக்ஸ் இன் அட்டை படம் நினைவில் வருகிறது . ஏன் வெகுநாளாக பதிவு இல்லை ? பெரிய விருந்து காத்திருக்கிறதா?

Lovingly,
Lucky Limat

@ ஆசை நண்பரே: மிக நான் கழித்து மீண்டும் உங்கள் வருகையை காமிக்கியலில் பதிந்து இருக்கிறீர்கள். நடுவில் என்னடா நீங்கள் வலைப்பக்கத்திற்கே வராமல் இருக்கிறீர்களோ என்று நினைத்து கொண்டேன். உங்கள் வலைப்பக்கத்தில் நான் இட்ட கருத்துகளுக்கு நீங்கள் பதிலளிக்காமல் இருந்ததை வைத்து.

மீண்டும் உங்கள் கருத்துகளை பார்த்ததில் சந்தோஷம். நண்பர் லிஜு நம் கேரளத்து ஆசாமி, எனவே அவரிடம் ஹிந்தி பற்றி கூறாமல் இருந்தேன். ஆனால் சம்பாஷனைகளில் என்ன பேசி கொள்கிறார்கள் என்ற அவருடைய ஆர்வத்தை என்னால் குறை கூற முடியவில்லை. என்னால் முடிந்தது, நாம் பேசி கொள்ளும் நல்ல விஷயங்களை பதிவில் அங்கு அங்கே சேர்ப்பித்து அவரை திருப்தி படுத்துவது தான்.

படங்கள் நிறைந்த காமிக்ஸ் பற்றி கதைக்கும் போது, மொழிக்கு என்ன தடை.. :)

வேதாளர் பதிவிற்காக உங்களை காத்திருக்க வைத்தற்கு மண்ணிக்கவும். அதற்கு வேலை உண்மையில் பெண்ட் நிமித்தி விட்டது. தாமதத்தை நிவர்த்தி செய்ய புதிய பதிவு தற்போது வெளியிட்டாயிற்று. உங்கள் கூற்று படி இனி உங்கள் கருத்துகளை ஒவ்வொரு பதிவிலும் எதிர்பார்த்திருப்பேன்.

@ Limat: Good that I was able to evoke those lost memories about Mehta Comics through my post. Eventhough it was realeased only for a couple of years, the quality of the comis meant that it has retained a special place among all Comics fans. If only, they had succeeded to continue, we would have been a better receipent of more International comic heroes in India and in Tamil.

I got down in doing an ambitious project on Lee Falk's Phantom, which took much out of my time for the last couple of weeks. Atleast I managed to log the first part of it on Comicology now. Have a look and I would be expecting your comment in there.

Nice article, Rafiq.

One minor correction: the first artist for "Monster" was Heinzl -- a pen-name adopted by Italian artist and agent Alberto Giolitti. Jesus Redondo was a Spanish artist who took over the strip from its second issue. I believe the Rick Clark pen-name was, in this instance, used by John Wagner and Alan Grant in collaboration rather than by Wagner alone.

Hi,

This is fantastic, definitely re-kindling childhood memories. Is there anyway to download these comics in full?

Thanks
Thiru

ரஃபிக் ராஜா அவர்களே,,
நான் சிறு வயதில் படித்த மேத்தா காமிக்ஸ் எதுவும் நினைவில் இல்லை . உங்கள் பதிவை கண்டவுடன் மேத்தா காமிக்ஸ் இன் அட்டை படம் நினைவில் வருகிறது . ஏன் வெகுநாளாக பதிவு இல்லை ? பெரிய விருந்து காத்திருக்கிறதா?

Lovingly,
Lucky Limat

என் பெயரை நான் விஜய டி ராஜேந்தர் என மாற்றிக் கொண்டால் ஆவது அந்த வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கமாட்டீர்களா.

ரஃபிக் ராஜா அவர்களே,

இன்றுதான் கமெண்ட் இட முடிந்தது. மன்னிக்கவும்.

என்னுடைய கருத்தில் இதுதான் நீங்கள் இட்ட பதிவிலேயே டாப்.

எல்லா விவரங்களும் ஒரு சேர பார்ப்பதில் ஒரு தனி ஆனந்தம் தானே?

கதையை சிறு வயதில் படிக்கும்போது என்ன காரணமோ எனக்கு பிடிக்க வில்லை. அப்போதிலிருந்தே இது போன்ற தொடர்களில் ஈர்ப்பு இல்லை என்பதால் இருக்கலாம்.

கலக்குங்கள்.
புலா சுலாகி,
கவலைக்கேது நேரம், குறுகிய வாழ்வில்.

சர்வதேச நாயகன் ரித்திஷ் அவர்களே, அப் படத்தினை இயக்கும் வாய்ப்பை எனக்கு வழங்குவீர்களா.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவலக ஜே கே ரித்திஷ் ப்ளாக்கரிற்கு,

உண்மை, இங்கிலாந்தின் நார்த்தாம்ப்டன் தெருக்களில் உலவிய போது அங்கு அமெரிக்க பிரயாணத்திற்கு வந்திருந்த உங்கள் தந்தையை நான் சந்தித்ததும், நான் ஒரு பீர் குடித்துக் கொண்டே உங்கள் தந்தையிடம் உரையாடியதையும். உங்கள் தந்தை சொன்ன கதையை நான் சிதைத்து வாட்ச்மென் ஆக வெளியிட்டதும் என் மனதைக் கொல்கிறது.

இன்று உங்கள் மூலம் உண்மைகள் வெளிவந்து விட்டன. நான் இனி நிம்மதியாக பீர் குடிக்கலாம். வருங்கால இங்கிலாந்து இளவரசர் ரித்திஷ். வாழ்க, வாழ்க.

என் மேல் அன்பு கொண்ட இள நெஞ்சங்களே... அந்த பிராஜக்ட் என்னுடைய ஒரிஜினல் படம்... என் தந்தை அமெரிக்கா சென்றிருந்த போது, ஒரு மூர் என்ற பெயர் கொண்ட மனிதரிடம் கதைத்த போது வெளியிட்ட கதைகளை அவர் கையகபடுத்தி முதலில் வெளியிட்டு விட்டார். அவர் தலை முடியை பார்த்து அவரை வெறும் பிச்சைக்காரர் என்று என் தந்தை ஏமாந்தது அவர் தப்பு.

இருந்தாலும் இப்படம் சற்று பொருத்தே வரும். நான் இப்போது பிரதம மந்திரி என்ற சின்ன பதவிக்காக போட்டி போட எண்ணி உள்ளேன். அதனால், உங்கள் ஆதரவை ஓட்டு பெட்டியில்லே காட்டுங்கள். மீண்டும் வருவேன்.

படத்தில் வரும் டயலாக்குகளில் ஒன்று.

-ஏய்ய்ய்ய்ய்ய்ய் நீ வோச் மேன்,ஆனா நான் வாச் மேன்.-

திரையைக் கிழிக்கும் விசில் சத்தங்கள் உத்தர வாதம். டிக்கட்டுகளை முன்பதிவு செய்யுங்கள்.

பேராண்டி மன்ஹெட்டன், உனக்குப் பதிலா ஒர் பொம்பள டாக்டர படத்தில போட்டிருந்தா, படம் வெற்றி மட்டுமல்ல, தியேட்டர விட்டு உன்ன மாதிரி ஓடியிருக்காது. நான் பூங்காவனத்த பாக்கப் போறதால நீ தப்பிச்ச பேராண்டி.

யாருப்பா அது இளய தளபதியா கேவலமா பேசுறது? சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மாருதி கார்.. சீ அம்பேஸ்டர் எங்க தளபதி.... வீட்டு வாட்ச்மேனை அவரோடு ஒப்பிடலாமா.... நாளையே சங்கத்தின் சார்பாக ஒரு அப்பாவி டீ குடிக்க போக்கிறார்.... பின்ன மண்ணெனய் விக்கிற விலையில் தீயா குளிக்க முடியும்,,,

வயக்கரா தாத்தா, பெண்கள் ஆடை களைந்தால் அற்புதம். நான் நிர்வாணமாக நின்றால் அசிங்கமா. உங்களை அக்கு வேறு ஆணி வேறாக்கி விடுகிறேன். புதன் கிரகத்தில் இன்று விடுமுறை இல்லை என்பதால் தப்பித்தீர்கள்.

ஏம்பா பேராண்டிகளா, வாட்ச்மேன்ல அந்தக் பொம்பள புள்ள அற்புதமா நடிச்சிருக்கே, அதுக்காகவே படத்த பல தடவ பாத்திருக்கேன். குட் ஃப்ர்பார்மன்ஸ். ஒ யா.

எத்தனை விஜய் படம் பாத்திருக்கேன்.இந்தப் படம் பாத்திட்டால் அழுதிடுவோமா, இதெல்லாம் ஜூஜூபி. ஆமா.

//அது குறித்தும் பதிவு இடுங்கள். வாட்ச் மேன் திரைப்படத்தை காமிக்ஸ் இரசிகர்கள் எல்லோரும் பார்த்து விட்டு கண்ணீர் விடுகிறார்களே, ஏன்? மனதை உருக்கும் காட்சிகள் நிறைய இருக்கின்றனவா?//

அதையேன் கேக்கறீங்க.. எனக்கு திரும்ப அழுகையா வருது! :( :( :(

========

@ரஃபீக்: உங்க வார்த்தைகளுக்கு மிக்க நன்றி! :)

//the man behind the recent blockbuster movie Watchmen//

படம் இரண்டாம் வாரத்திலேயே 5-ஆம் இடத்துக்கு போய், மூன்றாம் வாரம் 8-ஆம் இடத்தில். இந்த வாரம் 12-ஆம் இடத்தில் கூட இல்லை.

ஹைப்’பில் கிடைத்த மரியாதை மட்டுமே இருக்கு. படம் ஃப்ளாப்...(வசூல் ரீதியாக போட்ட பணத்தை எடுத்து விட்டது).

ரஃபிக்,

இந்த மேத்தா காமிக்ஸ் இதழ் பற்றி நான் அறிந்திட உங்கள் பதிவு உதவி செய்தது அதற்கு என் நன்றிகள்.

டெரியை பார்க்கும் போது Hunch back of Notre dame ல் வரும் பாத்திரம் ஒன்று நினைவிற்கு வருகிறது.

அலன் மூர் இக்கதையில் தொடர்ந்து செயற்பட்டு இருந்தால் அதன் பாதிப்புகள் என்னவாக இருக்கும் என்பதனை கற்பனை பண்ணி பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை.

ரெடெண்டோவின் சித்திரங்கள் கதைக்கு கூடிய திகிலை ஏற்படுத்துவதாக தெரிகிறது. கதையின் ஓட்டத்தில் திகில் சம்பவங்கள் பின்னால் சேர்க்கப் பட்டிருக்கலாம்[நான் கதையைப் படிக்கவில்லை] எனவே கருதுகிறேன்.

வாட்ச்மென் ஹிட் ஆகி விட்டதா, நம்ப முடியவில்லை ரஃபிக், இங்கு ஹிட் ஸ்லம் டாக் மில்லினர். 12 வாரங்களாக தொடர்ந்து ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

ஹிஸ்டரி ஆஃப் வயலன்ஸ் பதிவை உங்களிடமிருந்து விரைவில் எதிர் பார்க்கின்றேன். முட்டாள்கள் தினம் பற்றிய பதிவு, தமிழ் காமிக்ஸ்கள் சம்பந்தமானதா.

அருமையான பதிவு, மேலும் உற்சாகத்துடன் தொடருங்கள்.

நன்றி ரஃபீக்! நிச்சயம் படிக்கிறேன். அந்த தளத்தின் கலர்/லேஅவுட் நல்லா இருக்கு. கருப்பு பேக்ரவுண்டில் படிப்பது, கண்ணுக்கு வலியில்லையா? :(

Post a Comment

Dear Visitors, Please spend a moment from your precious time to leave a footprint here, so as to let other blog visitors, to feel your presence.

My humble request to you while commenting, is to respect and consider others views. Kindly refrain from posting defamatory remarks, and keep your points/views to the context of the post. Also please do avoid requesting any unethical/anti-copyright content. Comments breaching the above points, may be moderated.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Labels Cloud